Avís legal

Protecció de dades

Objecte

Associació Educació Viva i Activa Sant Just (en endavant, EVA Sant Just), responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

EVA Sant Just es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris les obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web d’EVA Sant Just.

Identificació

Denominació: Associació Educació Viva i Activa Sant Just (EVA).
CIF: G66884412
Adreça: La Vagoneta, plaça de la Pau s/n, 08960 Sant Just Desvern
Mail: hola@evasantjust.cat

Responsabilitat

EVA Sant Just s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web d’EVA Sant Just pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que EVA Sant Just no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, EVA Sant Just manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

EVA Sant Just no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat’s, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de EVA Sant Just. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, EVA Sant Just es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata adreçant un e-mail a hola@evasantjust.cat.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, EVA Sant Just no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades personals

EVA Sant Just garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals (en endavant LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat d’EVA Sant Just o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part d’EVA Sant Just. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part d’EVA Sant Just serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel · lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a EVA Sant Just i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, EVA Sant Just compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

EVA Sant Just reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna d’EVA Sant Just sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic hola@evasantjust.cat.

Llei aplicable i jurisdicció

Per qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions del servei les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona i a la legislació autonòmica i estatal corresponent.